• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Velvollisuudet ja vastuut

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Liittyvä asiakas suorittaa tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennustyöt kustannuksellaan. Liittyjä vastaa myös em. tonttijohtojen kunnossapidosta sekä mahdollisesta uudelleen rakentamisesta liitoskohtaan saakka.

Asiakas vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta* kiinteistöltä liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa täten kiinteistökohtaisten kvv -laitteiden* toiminnasta ja kunnosta sekä ko. laitteiden säännöllisestä tarkastuksesta ja kunnossapidosta.

Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet.

Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä.

*
Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja ovat kiinteistön laitteistot talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusvesien johtamiseksi.


Laitoksen velvollisuudet ja vastuut

Laitos suorittaa aina tonttijohtojen liitostyöt laitoksen johtoihin. Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään asennuksista ja töistä kulloinkin voimassa olevan laitoksen taksan ja hinnaston mukaisesti.

Laitos omistaa vesimittarin ja  ainostaan laitoksella on oikeus asentaa, korjata, poistaa, kytkeä tai tarkistaa vesimittari. Laitos myös kunnossapitää vesimittarin kustannuksellaan. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Laitos omistaa tonttivesijohdon sulkuventtiilin ja vain laitos saa sulkea ja avata venttiilin.


Vastuujakotaulukko

Alla olevassa taulukossa on esitetty vastuujako eri verkosto-osille ja niissä oleville laitteille. Mikäli verkosto-osassa ilmenee ongelmia tai vikoja (esim. vesijohtovuoto tai viemäritukos), korjausvelvollinen on se taho, joka on vastuussa ko. verkosto-osasta.
 

Verkosto-osa Kiinteistön omistaja / haltija Vesihuoltolaitos
Jakelujohto / Kokoojaviemäri   x
Tonttijohto / Tonttiviemäri x  
Laitoksen linjakaivo   x
Tonttikaivo x  
Tonttijohdon sulkuventtiili   x
Vesimittari   x
Kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo x  
Kiinteistön vesihuoltolaitteet x