• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostot

Vesijohtoverkosto

Tarkoitus
Vesijohtoverkoston tarkoitus on tuottaa ja jakaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä niin kotitalouksien, palvelutoiminnan kuin pienteollisuudenkin tarpeisiin. Talousvedellä tarkoitetaan ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä.

Käsittely
Talousveden käsittelyprosessi ja sen laajuus riippuvat siitä, millaista raakavettä käytetään. Orivedellä raakavetenä käytetään pohjavettä, joten sen käsittelyksi riittää pelkkä pH:n säätö. Raakaveden käsittely tapahtuu veden käsittelylaitoksella.

Verkoston osat
Oriveden vesijohtoverkosto koostuu vedenottamoiden, veden käsittelylaitoksen sekä väli- ja ylävesisäiliöiden lisäksi muun muassa venttiileistä, vesi- ja paloposteista sekä putkista. Vesijohtoverkoston putket luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan kolmeen ryhmään: päävesijohtoihin, jakelujohtoihin ja tonttijohtoihin. Päävesijohdot toimivat vesijohtoverkoston perusrakenteena toimittaen vettä vesilähteestä, vesilaitokselta tai vesisäiliöstä käyttöalueen eri kohteisiin. Lähemmäksi käyttökohteita on rakennettu jakelujohtoja, jotka sijaitsevat yleensä katualueella. Jakelujohdoilla pyritään yhdistämään kaksi päävesijohtoa toisiinsa. Jakelujohdoista kiinteistöihin vesi saadaan johdettua tonttijohtojen kautta.

 
   Vesijohtoverkoston osat (lähde: RIL 237-1-2010)
 

Jätevesiviemäriverkosto

Tarkoitus
Jätevesiviemäriverkoston tehtävänä on koota ja johtaa käyttökohteissa syntyvät jätevedet käsiteltäväksi jäteveden puhdistamolle. Viemäriverkoston putkiosat on jaettu kolmeen ryhmään: pääviemäreihin, kokoojaviemäreihin ja tonttiviemäreihin. Jätevedet kulkeutuvat käyttökohteista tonttiviemäreiden kautta kokoojaviemäreihin ja niistä edelleen pääviemäreihin. Pääviemärit johtavat jätevedet jäteveden puhdistamolle, josta ne johdetaan käsittelyn jälkeen purkuviemärin kautta vesistöön.

 
   Jätevesiviemäriverkoston osat (lähde: RIL 237-1-2010)

Paineviemäri
Viemäriverkosto voi koostua sekä vietto- että paineviemäreistä. Paineviemärissä jätevesi pumpataan paineelliseen runkoviemäriin. Jätevedet pumpataan niiden syntypaikalta runkoviemäriin kiinteistökohtaisen pumppaamon avulla. Runkoviemärissä jätevesi pumpataan eteenpäin linjaan rakennettujen pumppaamoiden kautta. Paineputki sopii erityisesti haja-asutusalueille ja kohteisiin, joissa esiintyy esimerkiksi kalliota, sillä putki voi kulkea koko matkan samassa syvyydessä ja myötäillä maaston muotoja.

Viettoviemäri
Viettoviemärissä jätevesi virtaa painovoimaisesti, minkä takia putkiosuuksien korkeusasemat ja kaltevuudet tulee suunnitella huolellisesti. Viettoviemäriosuuksille rakennetaan tarkastuskaivoja, jotka toimivat viemäriverkooston huolto- ja tarkkailukohtina. Kiinteistöjen tonttijohdot liitetään myös tarkastuskaivoihin.