• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Eräjärven jätevedenpuhdistamo

Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon toiminta on lopetettu vuoden 2017 kesä-heinäkuun vaihteessa, mistä lähtien jätevedet on johdettu Tähtiniemen puhdistamolle käsiteltäväksi. Puhdistamon rakennus jää paikalleen.

Puhdistamon tulopumppaamosta on rakennettu siirtoviemärin lähtöpumppaamo ja puhdistamon muita altaita käytetään lähtöpumppaamon tasausaltaina. Vanhoihin altaisiin mahtuu 2...3 päivän virtaamaa vastaava vesimäärä. Tämä antaa vesihuoltolaitokselle toiminta-aikaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

Puhdistamon purkuputki jää vesistöön nykyiselle paikalleen ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Vanha purkuputki pidetään kunnossa ja sen pohjassa pysyminen varmistetaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on katsonut, että puhdistamon toiminnan lopettaminen ja jälkihoitotyöt voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Eräjärven taajaman viemäriverkoston rakentaminen aloitettiin vuonna 1977. Syksyllä 1991 valmistui Eräjärvelle uusi kaksilinjainen jälkisaostuksella varustettu aktiivilietelaitos. Purkuvesistönä on Eräjärvi.
 

Prosessi

Puhdistamo on biologinen rinnakkaissaostuslaitos täydennettynä jälkisaostuksella. Saostuskemikaali on ferrosulfaatti.

Mitoitus

  Mitoitusvirtaama   qmit = 10 m³/h (qmax = 18 m³/h)
  BHK7   20 kg/d
  V.ilm. / A.selk.   2x20 = 40 m3 / 6x6,25 = 12,5 m2

 

Lupaehdot

  Aine   Pitoisuus [mg/l]   Käsittelyteho [%]
  BOD7-ATU   < 15   > 90
  Fosfori   < 0,5   > 90
  CODcr   < 125   > 75
  Kiintoaine   < 35   > 90

Puolivuosikeskiarvona.

Tiedot Eräjärven jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräisestä laadusta ja vesistökuormituksesta 2016-2017 löytyvät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laatimasta raportista:

  Eräjärven jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2016-2017