• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Huleveden erottaminen ja liittämisvelvollisuus

Huleveden erottaminen

Mikäli laitos muuttaa tai on muuttanut sekaviemäröintijärjestelmän erllisviemäröinniksi, on kiinteistö kohtuullisen ajan kuluessa velvollinen erottelemaan jätevedet sekä hulevedet ja perustusten kuivatusvedet sekä liittymään laitoksen erillisiin jätevesi- ja hulevesiviemäreihin.
 

Liittämisvelvollisuus hulevesiviemäriin

Kiinteistö, joka liittyy tai on liittynyt laitoksen jätevesiviemäriin, on laitoksen antamassa kohtuullisessa ajassa velvollinen liittymään myös laitoksen hulevesiviemäriin. Liittämisvelvollisuus on voimassa kunnan päättämällä laitoksen hulevesiviemäröinnin alueella. (Vesihuoltolaki 681/2014, 17 b §.)
 

Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolain (681/2014) 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin voidaan myöntää, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
     
  2. vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja
     
  3. liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

          (Vesihuoltolaki 681/2014, 17 c §.)
 

Velvollisuudet ja vastuut

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Tämä koskee niin vesijohtoja kuin jätevesi- ja hulevesiviemäreitäkin. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee pitää myös sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle. (Vesihuoltolaki 119/2001, 13 §.)