• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

Hulevesiviemäriverkosto

Tarkoitus

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiviemäriverkoston tehtävänä on sekä edellä mainittujen vesien että rakenteiden kuivatuksessa muodostuvien salaojavesien kokoaminen ja poisjohtaminen. Hulevesiviemäriverkosto koostuu putkiviemäreistä ja mahdollisesti niihin välittömästi yhdistyvistä avoviemäreistä. Järjestelmään kuuluu lisäksi tarkastuskaivoja sekä tarvittaessa pumppaamoja.
 

Verkoston osat

Hulevesiviemäriverkosto koostuu yleensä pääkadulle sijoitettavasta runko- ja pääviemäristä sekä kokooja- ja tonttikaduilla olevista kokooja- ja tonttiviemäreistä. Putket liitetään toisiinsa putkiston kunnossapitoa varten tehtyjen hulevesikaivojen sekä yleensä tonteilla sijaitsevien tarkastusputkien avulla. Hulevesiviemäriverkosto päättyy vesien purkupisteeseen, joka voi olla muun muassa maastopainanne, avo-oja, puro, joki tai järvi.

 
   Periaatekuva hulevesiviemäriverkoston rakenteesta
   (lähde: Suomen kuntaliitto, Hulevesiopas, 2012)
 

Käyttökohteet

Hulevesiviemäröintiä käytetään erityisesti kohteissa, joissa tilaa on vähän ja esimerkiksi avo-ojitus tästä syystä mahdotonta. Tiiviissä kaupunkirakenteessa, taajamissa ja esikaupunkialueilla hulevesiviemäröinnin käyttö on yleistä juuri kapean katualueen johdosta. Lisäksi tonttien kuivatus kaupunkiolosuhteissa on helpompi toteuttaa hulevesiviemäröinnillä kuin avo-ojituksella.