• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Luonto

Oriveden ja Juupajoen luonnosta on useita tutkimusraportteja ja erillisselvityksiä. Vuonna 2010 on valmistunut Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvitys. Vuonna 2002 on laadittu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvitys. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on mm. tiedostot uhanalaisista lajeista.

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille (Suomen perustuslaki 20 §). Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana maankäytön suunnittelua. Esim. maa-ainesten ottosuunnitelmia tai uusien alueiden kaavoja laadittaessa tutkitaan etukäteen, onko alueella uhanalaisia kasveja tai eläimiä tai muita tärkeitä luontokohteita.

Orivedellä on hyvät mahdollisuudet luontoretkeilyyn. Monipuoliset luontopolut ja retkeilyreitit tarjovat hyvät mahdollisuudet niin päivittäiseen liikuntaan, perheretkeilyyn ja luontoon tutustumiseen kuin eräretkeilyynkin.

Katso lisää näistä linkeistä:
http://www.orivesiharrastaa.fi/~orivesi/

ORIVEDEN LUONTOPOLUT JA RETKEILYREITIT-OPAS
 

Luonnonsuojelu

Lakien mukaisia varsinaisia suojelualueita ovat seuraavat:

  • Luonnonsuojelualueet
  • Luonnonsuojelulain mukaan rajatut luontotyypit ja erityisesti suojeltavien lajien elinalueet
  • Luonnonmuistomerkeiksi rauhoitetut kohteet
  • Suojeluohjelmien alueet
  • Metsälain ja vesilain mukaan suojellut alueet

Luonnonsuojelua koskevat päätökset tekee pääasiassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Luonnonmuistomerkeiksi rauhoitettavista kohteista päättävät kuntien valtuustot (tai niiden määräämät kunnan viranomaiset) ja valtion mailla sijaitsevien kohteiden osalta ko. laitokset.

Suojellut lajit

Luonnonsuojelulain mukaan on rauhoitettu kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Muita eläinlajeja ja kasveja on erikseen rauhoitettu asetuksella. Luonnonsuojeluasetuksella on rauhoitettu 62 eläintä, 131 putkilokasvia ja 13 sammalta. Asetuksessa on myös luettelo kaloista, joihin sovelletaan luonnonsuojelulakia.

Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi, jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä on uhanalaisista lajeista lista, jossa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle.

Perinnemaisemat, joita ovat niityt, kedot ja hakamaat, ovat eniten vähenemässä oleva luontotyyppi umpeenkasvun vuoksi ja niiden lajisto on vähenemässä. Perinnemaisemiksi luokiteltuja alueita on Orivedellä 12 kpl, 94,1 hehtaaria ja Juupajoella 8 aluetta, yhteensä 31,3 hehtaaria.

Oriveden Siitaman ja Yliskylän alueilla on säilynyt uhanalaisen tummaverkkoperhosen hyviksi elinympäristöiksi kelpaavia niittyjä. Tummaverkkoperhosen esiintymispaikkoja tunnetaan vain Orivedeltä ja Tampereelta Siitaman - Viitapohjan - Aitolahden alueilta sekä Kristiinankaupungin ja Merikarvian alueelta. Tampereen kaupunki on nimittänyt sen nimikkolajikseen. Oriveden nimikkolajeiksi on valittu hevonen ja kurjenkello.

Luonnonsuojelualueet

Orivedellä on neljä valtion mailla sijaitsevaa laajahkoa luonnonsuojelualuetta. Nämä ovat Siikanevan Oriveden puoleinen osa, Soimasuo, Moikeronkangas (Kutemajärven länsipuolella) ja Sinivuoren luonnonpuisto. Lisäksi Pappilanselän ranta-aluetta hoidetaan suojelualueena ja Pukalan virkistysmetsä on metsähallituksen päätöksen mukainen virkistysalue.

Oriveden kaupungin omistamia luonnonsuojelualueita ovat Eräpyhän alue, Pehkusuo ja Perkiönmäki. Näiden lisäksi Orivedellä on yhteensä 52 erilaista yksityisten mailla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta, kolme suojeltua pienialaista jalopuumetsikköä ja kahdeksan suojeltua tummaverkkoperhosen esiintymisaluetta.

Juupajoella on seitsemän luonnonsuojelualuetta. Niistä virkistyksen kannalta merkittävin on Juupajoen rotko, jonka suojellut osat omistavat kunta ja seurakunta.

Lisäksi Orivedellä ja Juupajoella on lukuisia muita luontokohteita.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura-verkostoon kuuluu Orivedeltä 8 kohdetta, jotka on rauhoitettu suojelualueiksi lukuun ottamatta osaa Harjunvuoren alueesta. Natura-alueet ovat seuraavat: Soimasuo, Moikeronkangas, Harjunvuori, Sinivuori, Hirtopohja ja Kullanpää, Härmänsaari ja Vähä-Härmänsaari ja Siikaneva.

Lintutornit

Lintujen havainnointiin soveltuvia lintutorneja on Pappilanselän rannassa, Orisselän rannassa ja Längelmäveden Hirtolahden rannassa. Lisäksi esim. Juupajoen Jaarlantieltä on hyvä näkyvyys Jaarlansalmelle, joka on lintujen suosima levähdysalue muuttoaikoina.

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n kotisivuilta löytyy myös tietoa virkistysalueista.

Maasto- ja vesiliikennerajoitukset

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajoon tarvitaan maanomistajan lupa. Ajamista maastossa tai vesillä voidaan rajoittaa tai kieltää tietyllä alueella lisäksi ELY-keskuksen päätöksellä. Orivedellä maastoliikennettä on rajoitettu erillisellä päätöksellä (Hämeen lääninhallitus 2.6.1980) Hirsilän - Yröskankaan alueella, Eräpyhän alueella ja Kutemajärven eteläosan ympäristössä.
 
Vesiliikennerajoituksia on seuraavilla järvillä:

Orivesi

Pukala: vesiskoottereilla ajo kielletty, Kirkkolahti, Iso-Petäjäjärvi, Kalkunjärvi, Väärä-Kalkku, Hangasjärvi, Myllyvesi, Velhonvesi ja Iso-Lääläjärvi: moottoriveneillä ajaminen kielletty, Karpinlahdella ja Venehjoessa nopeusrajoitus 5 km/h, Enojärvellä nopeusrajoitus 10 km/h.

Juupajoki

Väihijärvi: moottoriveneily kielletty, Kuivajärvi: moottoriveneily ja jäälläajo moottoriajoneuvoilla kielletty, Kopsamo: nopeusrajoitus 9 km/h.
 

Luontoaiheisia Suomi100 -juhlavuoden kampanjoja:
 

Luontolahjani satavuotiaalle.

http://www.luontolahjani.fi/fi/etusivu/

Luonnon Päivät:

https://www.luonnonpaivat.fi/

Tulevaisuuden kuusi:

http://www.tulevaisuudenkuusi.fi/

Kuntaliiton Suomi100 -luonnon muistomerkkikampanja:

http://www.kuntaliitto.fi