• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Nopea junayhteys Tampereelle

 

 

ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSPAIKKOJEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT 1.7.2012 ALKAEN

 

1. Myyntihinnat on esitetty erillisissä liitteissä.

2. Myyjä pidättää itselleen oikeuden saada vesihuoltolaissa (119 / 2001) tarkoitetun vesihuollon liittymismaksun.

3. Ostaja vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista. Kaupunginhallitus päättää perittävän maksun suuruudesta.

4. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja  maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

5. Rakennuspaikalle tulee rakentaa kerrosalaa vähintään 85 % rakennuspaikan rakennusoi­keudesta lukuun ottamatta erillispientalojen (AO) rakennuspaikkoja, joille tulee rakentaa vähintään 120 krs-m² , lomarakennuspaikkoja, joille tulee rakentaa vähintään 60 krs-m² ja liike- ja teollisuusrakennuspaikkoja (KLT), toimitilarakennusten rakennuspaikkoja (KTY) sekä teollisuusrakennuspaikkoja (T, TY, TT, TV, TP ja TK), joille tulee rakentaa vähin­tään 50 % rakennuspaikan rakennusoikeudesta. Näitä  kerrosneliömetrimääriä laskettaessa ei oteta huomioon erikseen varattua autotallien ja muiden  talousrakennusten kerrosalaa.Rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee tapahtua kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä,  jolloin  val­miusasteen tulee olla sellainen, että rakennus voidaan katselmuksessa hyväksyä käyttöön. Lomarakennuspaikkojen osalta rakentamisaika on kuitenkin viisi vuotta. Kaupunginhallitus voi hakemuksesta erityisestä syystä pidentää tässä tarkoitettuja rakentamisaikoja.

6. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakenta­mattomana, ellei kaupunginhallitus anna tähän kirjallista suostumustaan.

7.  Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan  myyjälle sopimussakkona 50 % kauppahinnasta määräajan umpeenkuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvolli­nen suorittamaan myyjälle sopimussakkona kolminkertaisen kauppahinnan kertasuorituk­sena. Kaupunginhallitus voi vapauttaa ostajan joko kokonaan tai  osittain tässä tarkoitettu­jen sopimussakkojen suorittamisesta. Mikäli ostaja muutoin rikkoo kaupan ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan myyjälle tästä aiheutuvan vahingon.

8. Rakentamisessa tulee noudattaa kaupungin hyväksymiä rakentamistapaohjeita.

9. Myynnistä päättävä voi harkintansa mukaan (mm. ympäristöön soveltuvuus) myydä myös kaksi vierekkäistä erillispientalon (AO) rakennuspaikkaa yhtä erillispientaloa varten. Tällöin vesihuollon liittymismaksu kaikkine kuluineen peritään myös rakentamattomaksi jäävän (joko kokonaan tai osittain) rakennuspaikan osalta käyttäen perusteena 120 krs-m²:n suuruista erillispientaloa.

10. Rakennuspaikka voidaan luovuttaa myös vuokraamalla, jolloin vuokran määrä on ensimmäisenä vuonna 5 % kauppahinnasta. Vuokra-aika on enintään 50 vuotta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

VESIHUOLTOON LIITTYMISEN KUSTANNUKSET 

 

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

 

KIINTEISTÖTYYPPI 

 

KERROIN 

 

SELITE 

 

Rivitalo

4

 

Asuinkerrostalo

3

 

Liikerakennus

3

 

Teollisuusrakennus

2,5

 

Asuinliiketalo

3

 

Julkinen rakennus

3

 

Maatalouden tuotantorakennus

2

Esim. navetat sikalat yms.

Lämpimät talousrakennukset

2

Esim. konehalli, lämpökeskus yms.

Lomarakennus

9

 

 

 

Liittymismaksun yksikköhinta 2,69 €/k-m²

 

 

Lisäliittymismaksu 

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. 
Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10%.

 

 

Pientalojen liittymismaksut 

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.

 

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seuraava (euromäärät ilmoitetaan taulukossa):

 

 

 

MAKSU-LUOKKA 

 

KERROS-ALA 

 

LIITTYMIS-MAKSU
(vesi)
 

 

LIITTYMISMAKSU
(viemäröinti)
 

 

LIITTYMIS-MAKSU
YHTEENSÄ
 

 

Jätevesi 

 

Hulevesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

<100 m²

682,70 €

769,90 €

0,00 €

1452,60 €

2

100-250 m²

1289,60 €

1454,20 €

0,00 €

2743,80 €

3

>250 m²

1972,30 €

2224,10 €

0,00 €

4196,40 €

 

 

Liittymismaksun lisäksi peritään runkojohtoliitoksien rakentamiskuluina vesijohdon osalta 177,86 ja viemärin osalta 198,20 euroa (sis. ALV 24%)
 

 

ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSPAIKKOJEN YLEISET VARAUSEHDOT  (1.1.2009 LUKIEN)

 

 Oriveden kaupunginhallituksen 15.12.2008 § 360 hyväksymät

1. Varauksen tekeminen

Varauksen tekeminen on mahdollista milloin tahansa. Varaushakemus tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa maankäyttöinsinöörille tai maankäyttöteknikolle.

2. Rakennuspaikkojen tulo varausmenettelyn piiriin

Rakennuspaikat tulevat varausmenettelyn piiriin kaupungin omistukseen tullessaan. Uusia alueita kaavoitettaessa tai kaavaa muutettaessa kaupunginhallitus päättää alueen rakennuspaikkojen tulosta varattaviksi.

3. Etusija varausmenettelyssä

Varaushakemukset käsitellään aikajärjestyksessä ja etusija on ensiksi tulleella hakemuksella. Mikäli kaksi tai useampia hakemuksia samaan rakennuspaikkaan tulee samaan aikaan, ratkaistaan varauksen saaja arvalla.

4. Varausaika ja sen jatkaminen

Varausaika on enintään puoli vuotta ja siihen voi saada enintään puolen vuoden jatkoajan. Varausajan jatkamiseen tulee olla perusteltu hyväksyttävä syy. Perustellusta syystä (esim. talopaketin pitkä toimitusaika) voidaan varausaika myöntää suoraan vuodeksi. Varausaikaa ei kuitenkaan voi jatkaa mikäli rakennuspaikalle on kauppaan valmis ostaja. Varaajalla on kuitenkin etuoikeus kaupan tekemiseen varsinaisen varausajan kuluessa.

5. Varausmaksu

Varausmaksu on 600 euroa ensimmäiseltä puolelta vuodelta tai sen osalta, mikäli varausaika on alle puoli vuotta. Jatkoajalta varausmaksu (lisämaksu) on 500 euroa puolelta vuodelta tai sen osalta. Mikäli varausajaksi myönnetään suoraan yksi vuosi, on varausmaksu 1100 euroa. Varausmaksu (ja lisämaksu)  hyvitetään kauppahinnasta lukuun ottamatta 100 euron osuutta, joka veloitetaan varauksen käsittelykuluina. Varauksen mahdollisesti peruuntuessa varausmaksu voidaan palauttaa varaajalle vain perustellusta hyväksyttävästä syystä. Peruutus tulee tehdä kirjallisena varausajan kuluessa ja siihen tulee liittää hyväksyttävä selvitys peruutuksen syystä. Tällöinkin 100 euroa pidätetään joka tapauksessa varauksen käsittelykuluina.

6. Varauksen muuttaminen ja siirto

Varaaja voi vaihtaa varattavaa rakennuspaikkaa yhden kerran kuluitta. Mahdollinen seuraava vaihto tulkitaan uudeksi varaukseksi. Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

7. Päätökset varauksista

Kaupunginhallitus ratkaisee rivi- ja kerrostalotonttien sekä teollisuus- ja liiketonttien varaamisasiat hankekohtaisen harkinnan perusteella. Muiden tonttien osalta varauksen hyväksymisestä, varauksen vaihtamisesta ja peruuntumisesta sekä mahdollisesta varausmaksun palauttamisesta tehdään viranhaltijapäätös. Päätöksen tekee  maankäyttöinsinööri tai maankäyttöteknikko kumpikin erikseen. Päätökset toimitetaan välittömästi tiedoksi kaupunginhallitukselle.

8. Varausehdoista poikkeaminen

Mikäli halutaan poiketa näistä varausehdoista, tekee päätöksen asiassa kaupunginhallitus.

 

 

 

Lisätietoja antaa:

Vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall
Puh. 040 133 9133
E-mail: seppo.tingvall@orivesi.fi