Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

ORIVEDEN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTA

Keskustie 23
35300 ORIVESI
fax (03) 565 56 190
 


RAKENNUSVALVONNAN YHTEYSHENKILÖT

Rakennustarkastaja
Mirja Tiensuu
Puh. 050 595 1025
sähköposti mirja.tiensuu(at)orivesi.fi

II rakennustarkastaja
Esko Mäntysaari 
Puh. 050 594 4491
sähköposti esko.mantysaari(at)orivesi.fi  

Toimistosihteeri (ympäristölautakunnan sihteeri)
Soile Kontu
Puh 050 439 8224
sähköposti soile.kontu(at)orivesi.fi  

Toimistosihteeri
Puh. 040 133 9108
sähköposti 

Rakennustarkastajien toimistoajat ovat:
-Tiistaisin kello 10.00-12.00 ja 13.00-15.00
-Perjantaisin kello 10.00-12.00.
Muina aikoina paikalla sopimuksen mukaan.

Kaupunginvirasto on avoinna arkisin kello 9.00-15.00.

Rakennustarkastajien toimistoajat on peruttu toistaiseksi koronavirusepidemian vuoksi.

Asiakastapaamisiin pyydämme varaamaan ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.
 

TOIMENPITEIDEN LUVANVARAISUUS:  

Rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuus on jaettu suoritettavan toimenpiteen vaativuuden mukaisesti kolmeen eriasteiseen lupamuotoon.

Rakennuslupa tarvitaan esim. rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, merkittävämpään korjaus- ja muutostyöhön, rakennuksen käyttötarkoituksen muutostyöhön sekä toimenpiteeseen joka vaikuttaa rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Toimenpidelupa tarvitaan esim. rakennelmien, laitosten pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen. Toimenpiteen luvanvaraisuudesta kaupungin eri osa-alueilla on annettu määräykset Oriveden kaupungin rakennusjärjestyksen kohdassa 2.2.

Kirjallinen ilmoitus tarvitaan esim. merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen. Ilmoitusluvan luvanvaraisuudesta kaupungin eri osa-alueilla on annettu määräykset Oriveden kaupungin rakennusjärjestyksen kohdassa 2.2.

Muut luvat: 
Rakennuksen purkamislupa tarvitaan esim. rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemamakaavan laatimiseksi. Mikäli rakennuksen purkaminen ei tarvitse purkamislupaa, tulee aiotusta purkamistoimenpiteestä tehdä kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle.

Maisematyölupa tarvitaan esim. maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella, yleiskaavassa niin määrätyillä alueilla sekä alueilla joilla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvia lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. Lupapiste.fi palvelun käyttöön liittyviä ohjeita löydät palveluntarjoajan sivuilta osoitteesta: https://www.lupapiste.fi/ohjeet

Luvat tulee hakea hankekohtaisesti erikseen.

Rakentamiseen liittyvät luvat tulee ensisijaisesti hakea Lupapiste.fi palvelun kautta. Mikäli se ei kuitenkaan ole mahdollista, paperiset rakennuslupahakemukset liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan rakennuslupakäsittelyä varten. Rakennusluvan hakijalle on laadittu ohje "Yleistietoja rakennusluvan hakijalle". On suositeltavaa, että rakennussuunnitelma esiteltäisiin rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa ennen ns. "puhtaaksipiirtämistä".

LUPIEN KÄSITTELY 
Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan rakennustoimenpiteeseen, joka koskee:

  • enintään 500 m2
  • korjaus- ja muutostyötä ja/tai vähäistä laajentamista

Rakennustarkastajalle kuuluu lisäksi myös toimenpide- (lukuun ottamatta MRL 126 a §:n 1 mom:n 2, 6 ja 10 kohdissa luetellut toimenpiteet) ja rakentamisen ilmoituslupien myöntäminen. Muut luvat myöntää ympäristölautakunta.

RAKENNUSOIKEUS 
Asema- ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella rakennusoikeus on esitetty kaavamääräyksissä. Alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa saattaa ennen lupakäsittelyä olla tarpeen hakea poikkeuslupa tai suunnittelutarvealuepäätös. Poikkeuslupaa tai suunnittelutarvealuepäätöstä haetaan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalta.

LUVAN HAKIJA 
Luvan hakijan voi toimia ainoastaan kiinteistön haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Esimerkiksi taloyhtiössä tehtävään rakennuslupaa vaativaan toimenpiteeseen luvanhakijana toimii taloyhtiö eikä yksittäinen osakkeenomistaja.

RAKENNUSLUVAN VOIMAANTULO 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätös on lainvoimainen kun päätöksen valitusaika on umpeutunut ja jos päätöksestä ei ole valitettu. Rakennustarkastajan myöntämissä luvissa oikaisuvaatimusaika on 14 ja ympäristölautakunnan luvissa valitusaika 30 vuorokautta päätöksen julkipanosta. Kaikki lupapäätökset ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 23, 35300 ORIVESI ja kaupungin verkkosivuilla kohdassa Ilmoitustaulu. Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa rakennustarkastajalle.

RAKENNUSLUVAN VOIMASSAOLOAIKA 
Rakennusluvan voimassaoloaika on viisi vuotta kuitenkin siten, että rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden aikana lupapäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Erityisestä syystä rakennustöiden aloittamiseen voi hakea jatkoaikaa enintään kaksi vuotta. Kun rakennustyö on aloitettu voi rakennustyön loppuunsaattamiseen hakea jatkoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan.

 

RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Ammattitaitoisella suunnittelulla ja työn suorituksella, työnjohdolla, työn seurannalla sekä tarkastustoimenpiteillä on arvokasta merkitystä rakennushankkeen onnistuneessa toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta.  

Kun suunnittelet esim. omakotitalon rakentamista on vastaava työnjohtaja paras valita jo rakentamisen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voi vertailla esim. talopakettitoimituksia ja niiden soveltuvuutta valitulle rakennuspaikalle, laatia urakkasopimukset sekä valvoa urakoiden ja töiden suoritusta. Hyvä ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja on hankkeen toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

 Oriveden kaupungin rakennusjärjestys

Maankäyttö ja rakennuslaki 
(www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=78023&lan=fi

Maankäyttö ja rakennusasetus 
(www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=78023&lan=fi)

Suomen rakentamismääräykset 
(www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=133135&lan=FI)

Rakentajan ekolaskuri

KORJAUSAVUSTUKSET 


Korjaus- ja energia-avustuksia ovat myöntäneet osittain kunnat, osittain ARA, mutta vuoden 2017 alusta korjausavustusten myöntäminen siirtyy kokonaan ARAlle. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Päätökset aiemmin kaupungin myöntämien korjausavustusten myöntämisestä hakemusten perusteella on tehnyt asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen puh. 040 133 9250.