• Nopea junayhteys Tampereelle

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

Oriveden kaupungin rantaosayleiskaava

Ajankohtaista (päivitetty 20.2.2018)

Oriveden kaupungin kaikkia kaavoittamattomia ranta-alueita ja eräitä kyläalueita käsittävä oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 19 ja 32 §:n mukaisesti uudelleen yleisesti nähtävillä 27.2. - 28.3.2018 alla olevan kuulutuksen mukaisesti.

Tiedotuskirje rantaosayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtävilläolosta on lähetetty tiedoksi kaikille kaavoitettavien alueiden maanomistajille ja haltijoille, joiden osoite on ollut kunnan tiedossa.
Vastineet lausunnon antajille ja muistutuksen jättäneille 4.4.- 3.5.2016 olleesta rantaosayleiskaavaehdotuksesta on postitettu.

 

KUULUTUS

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAEHDOTUS UUDELLEEN NÄHTÄVILLÄ

Oriveden kaupungin kaikkia kaavoittamattomia ranta-alueita ja eräitä kyläalueita käsittävä oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 19 ja 32 §:n mukaisesti uudelleen yleisesti nähtävillä 27.2. - 28.3.2018.

Kaavaehdotus on nähtävillä Oriveden kaupungintalon II kerroksen kokoushuoneessa 1 osoitteessa Keskustie 23 viraston aukioloaikoina ma-pe klo 9.00-15.00. Kaupungin edustajat ovat tavattavissa nähtävillä oloaikana aamupäivisin klo 9.00–12.00.
Kaavaehdotus on sähköisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.orivesi.fi > Palvelut > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Kaavoitus > Oriveden rantayleiskaava.
Sivuilla on lomakepohja mahdolliselle muistutukselle sekä linkki kaupungin karttapalveluun, jossa kaavaehdotuskartat on myös nähtävillä.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee toimittaa kaupungille kirjallisesti viimeistään 28.3.2018 mennessä postitse osoitteella: Oriveden kaupunki / rantayleiskaava PL 7 35301 ORIVESI tai sähköpostitse: rantayleiskaava@orivesi.fi

Kaavaehdotukseen, joka oli nähtävillä 4.4. - 3.5.2016 on muistutusten, lausuntojen, viranomaisneuvottelujen, 29.5.2017 voimaan tulleen maakuntakaavan sekä osittain muuttuneen lainsäädännön johdosta tehty oleellisiksi katsottavia muutoksia.
Kaavaehdotuksessa olleista uusista rakennuspaikoista on lisäksi osa jouduttu sijoittamaan uudelleen luonto- ja kulttuuriympäristöarvoista johtuen.

Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että kaavaa voidaan käyttää loma- ja asuinrakentamisen rakennuslupien myöntämisperusteena ranta-alueilla (MRL 72 §). Eräjärven kyläosayleiskaava-alueella kaavaa voidaan käyttää AT alueilla rakennuslupien myöntämisperusteena (MRL 44 §).

Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi seitsemän ranta-alueisiin liittyvää laajempaa kyläaluetta: Eräjärvi, Längelmäen kk, Naappila-Suomasema, Päilahti-Pitkäjärvi, Siitama, Talviainen ja Västilä. Näillä kyläalueilla kaava ei ole suoraan rakennuslupien myöntämisperuste.

Rantaosayleiskaavan laatimiskustannuksista osa on tarkoitus periä ranta-alueen maanomistajilta kaavasta saatavan hyödyn suhteessa, eli lähinnä uusien rakennuspaikkojen osalta. Perittävän maksun periaatteet sekä maksun perimistapa ja aika päätetään erikseen (MRL 76 §).

Lisätietoja asiassa saa tarvittaessa kaupungin ympäristöpalveluista puhelimitse vaihde (03) 5655 6000 ja sähköpostitse: rantayleiskaava@orivesi.fi

Orivedellä 19.2.2018
Oriveden kaupunginhallitus

____________________________________________________________________________________________


Kuulutus nähtävilläolosta (pdf-tiedosto)


Palautelomake (pdf-lomake ja Word-lomake)


Kaavaehdotus (pdf-tiedostoina)


Kaavaselostus (pdf-tiedosto)


Kaavaehdotus on lisäksi nähtävissä karttapalvelussa (virallinen kaavaehdotus pdf-tiedostoina).
Linkki karttapalveluun:
Oriveden karttapalvelu


_________________________________________________________


Kaupungin puolelta yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallitus ja työtä valmistelee kaupunginhallituksen perustama rantayleiskaavatoimikunta, jossa ovat 1.6.2017-31.5.2019 jäseninä seuraavat luottamushenkilöt:

 Varsinainen jäsen

 Varajäsen

 puheenjohtaja Antti Nieminen

 Jussi Ketola

 varapuheenjohtaja Jari Talasniemi

 Annamari Aitolahti

 Ulla Reini

 Markku Hietanen


Rantaosayleiskaavoitusta tekee konsulttina Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Kaavan laatija: maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes.


Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.4.2012 § 26 hyväksynyt osaltaan laadittavalle kaavalle asetettavat yleiset tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet.