• Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

Oriveden kaupungin rantaosayleiskaava

Ajankohtaista (päivitetty 27.10.2017)

Rantaosayleiskaavaehdotus

Rantaosayleiskaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 4.4. - 3.5.2016. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus tehdä muistutuksia ehdotuksesta.
Kaavaehdotuksesta on pyydetty myös lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Lausunnot ja saapuneet muistutukset on pääosin käsitelty ja niistä annetaan vastineet lausunnon antajille ja muistutuksen jättäneille. Samassa yhteydessä tullaan tiedottamaan mahdollisesta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisesta.

Aikataulu

Kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä on ilmennyt, että kaavaehdotus joudutaan asettamaan uudelleen nähtäville, koska sitä on muutettava oleellisesti muistutusten, viranomaisneuvottelujen, uuden maakuntakaavan ja osittain myös muuttuneen lainsäädännön vuoksi.

Päätös kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisesta on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana ja kaupungin tavoitteena on, että rantaosayleiskaavaehdotus olisi uudelleen nähtävillä alkuvuodesta 2018 ja hyväksyttävissä kesään mennessä.
Uudelleen nähtävillä olosta tullaan tiedottamaan erikseen kaikille maanomistajille ja muille osallisille.

Rantaosayleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.
Rantaosayleiskaavan laatimiskustannuksista osa peritään ranta-alueen maanomistajilta kaavasta saatavan hyödyn suhteessa (uudet rantarakennuspaikat) kaavan tultua voimaan.
Perittävän maksun periaatteet sekä maksun perimistapa ja aika päätetään erikseen (MRL 76 §).

Lisätietoja

Rantaosayleiskaavaehdotus ja kaikki muu aineisto löytyvät kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.orivesi.fi kohdassa: palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/oriveden-rantayleiskaava.
Sivuilla on myös linkki karttapalveluun, jossa kaavaehdotuskartat ovat nähtävillä.

Lisätietoja rantayleiskaavoituksesta on saatavissa myös kaupungin ympäristöpalveluista osoitteessa Keskustie 23, puhelinvaihde: 03 5655 6000, sekä sähköpostitse osoitteesta: rantayleiskaava@orivesi.fi

__________________________________________________________

 

Kuulutus nähtävilläolosta 4.4. - 3.5.2016 (pdf-tiedosto)

 

Kaavaehdotus (pdf-tiedostoina) 

 

Kaavaselostus (pdf-tiedostoina)


Kaavaehdotus on lisäksi nähtävissä karttapalvelussa (virallinen kaavaehdotus pdf-tiedostoina)


Linkki karttapalveluun

__________________________________________________________

Kaupungin puolelta yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallitus ja työtä valmistelee kaupunginhallituksen perustama rantayleiskaavatoimikunta, jossa ovat 1.6.2017-31.5.2019 jäseninä seuraavat luottamushenkilöt:

 Varsinainen jäsen

 Varajäsen

 puheenjohtaja Antti Nieminen

 Jussi Ketola

 varapuheenjohtaja Jari Talasniemi

 Annamari Aitolahti

 Ulla Reini

 Markku Hietanen


Rantaosayleiskaavoitusta tekee konsulttina Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Kaavan laatijat: maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes ja maankäytön suunnittelija Sanna Anttila.


Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.4.2012 § 26 hyväksynyt osaltaan laadittavalle kaavalle asetettavat yleiset tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet.