• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Oriveden kaupungin rantaosayleiskaava

Ajankohtaista (päivitetty 29.3.2018)

Oriveden kaupungin kaikkia kaavoittamattomia ranta-alueita ja eräitä kyläalueita käsittävä oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaavaehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 19 ja 32 §:n mukaisesti uudelleen yleisesti nähtävillä 27.2. - 28.3.2018.

Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus tehdä muistutuksia ehdotuksesta.
Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lausunnoista ja saapuneista muistutuksista annetaan vastineet muistutuksen jättäneille.

Rantaosayleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.
Rantaosayleiskaavan laatimiskustannuksista osa peritään ranta-alueen maanomistajilta kaavasta saatavan hyödyn suhteessa (uudet rantarakennuspaikat) kaavan tultua voimaan.
Perittävän maksun periaatteet sekä maksun perimistapa ja aika päätetään erikseen (MRL 76 §).
 

Kuulutus nähtävilläolosta 27.2. - 28.3.2018 (pdf-tiedosto)

Kaavaselostus (pdf-tiedosto)

Kaavaehdotus kaavamerkinnät ja kaavakartat (pdf-tiedostoina)


Kaavaehdotus on lisäksi nähtävissä karttapalvelussa (virallinen kaavaehdotus pdf-tiedostoina).
Linkki karttapalveluun:
Oriveden karttapalvelu


____________________________________________________________________________________________


Kaupungin puolelta yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallitus ja työtä valmistelee kaupunginhallituksen perustama rantayleiskaavatoimikunta, jossa ovat 1.6.2017-31.5.2019 jäseninä seuraavat luottamushenkilöt:

 Varsinainen jäsen

 Varajäsen

 puheenjohtaja Antti Nieminen

 Jussi Ketola

 varapuheenjohtaja Jari Talasniemi

 Annamari Aitolahti

 Ulla Reini

 Markku Hietanen


Rantaosayleiskaavoitusta tekee konsulttina Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Kaavan laatija: maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes.


Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.4.2012 § 26 hyväksynyt osaltaan laadittavalle kaavalle asetettavat yleiset tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet.