• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

Kaavoitus

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita sekä maapolitiikkaan (maan osto ja myynti, etuostoasiat ym.) liittyviä asioita.

 

Kaavoituksen henkilöstö

Vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall
puh. 040 133 9133
sähköposti: seppo.tingvall@orivesi.fi

Vs. maankäyttöteknikko Jenni Nurmi
puh. 044 421 5194
sähköposti: jenni.nurmi@orivesi.fi

Tekninen avustaja Anne Myllymäki-Lepistö
puh. 040 133 9132
sähköposti: anne.myllymaki-lepisto@orivesi.fi

 

Kaavoitustilanne

Taajama-alueet:

Keskustaajamassa on kaupunginvaltuuston hyväksymä (ei oikeusvaikutteinen) yleiskaava.

Asemakaava-aluetta on Keskustaajamassa (Kirkonseutu ja Asemanseutu) sekä Hirsilässä. Asemakaava-alueelle voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli hanke on kaavan mukainen.

Asemakaavan ulkopuolella rakentaminen saattaa vaatia ns. suunnittelutarveratkaisun ennen kuin varsinainen rakennuslupa voidaan myöntää. Osa tällaisista suunnittelutarvealueista määräytyy suoraan lain nojalla ja osa ilmenee rakennusjärjestyksestä. Ennen rakennuspaikan hankintaa kannattaa tiedustella sen rakentamismahdollisuuksista rakennusvalvonnasta.
 

Ranta-alueet:

Pohjoisella järvialueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava samoin kuin Iso Teerijärvellä. Näiden alueella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan em. kaavojen perusteella. Muita kaupungin rantoja koskeva yleiskaavoitus on vireillä.

Lisäksi useilla järvillä on ranta-asemakaavoja (aik. rantakaavoja), joiden alueella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen perusteella.

Muilla ranta-alueilla kuin ranta-asemakaava-alueilla tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla rakentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeusluvan (ei koske mm. olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista). Ranta-alueelle rakennettavan uuden rakennuksen poikkeusluvat käsittelee nykyisin Oriveden kaupungin ympäristölautakunta.


Yleistä

Lisätietoja vireillä olevista kaavahankkeista saa vähintään kerran vuodessa julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Uusista kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

 

Maapolitiikka

Maankäyttöinsinööri valmistelee kaupungin maanostoja ja -myyntejä sekä osin myös vuokrauksia. Maanvuokrausasioita etenkin peltojen, metsästysvuokrausten ym. osalta valmistelee myös maankäyttöteknikko.

Alle 15 000 euron kaupoista päättää maankäyttöinsinööri. Tätä suuremmista kaupoista päättää kaupunginhallitus ja yli 250 000 euron kaupoista kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää myös pienemmistä kaupoista silloin, kun talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä hankintaan.

 

Myynnissä olevat tontit

Lisätietoja saa maankäyttöinsinööriltä ja maankäyttöteknikolta. Omakotitonttien ja paritalotonttien varaamisesta päättävät maankäyttöinsinööri ja maankäyttöteknikko. Omakotitalotonttien ja paritalotonttien osalta myynnistä päättää maankäyttöinsinööri, kun myynti tapahtuu yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Muiden tonttien varaamisesta ja myynnistä päättää kaupunginhallitus.

 

Maanhankinta

Oriveden kaupunki ostaa vuosittain erilaisia alueita mm. rakennustontteja sekä keskustasta että kyläalueilta, raakamaata, metsämaata, asemakaavan puisto- ja katualueita yms. Myyntitarjousten osalta voit ottaa yhteyttä maankäyttöinsinööriin.
 

Etuostoasiat

Kaupungilla on etuostolain mukaan mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön (tai kiinteistön määräosan tai määräalan) kaupassa. Tämä mahdollisuus ei riipu alueen sijainnista, mutta kaupungin tulee hankkia alue joko yhdyskuntarakentamiseen tai virkistys- tai suojelutarkoituksiin. Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole mm. alle 5000 m2:n kaupoissa, lähisukulaisten välisissä kaupoissa tai pakkohuutokaupoissa. Etuoston mahdollista käyttämistä koskeva päätös kaupungin tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Tänä aikana ostaja ei saa lainhuutoa, ellei hanki kaupungilta todistusta siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan. Todistuksen antaa pyynnöstä maankäyttöinsinööri. Todistuksen antamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.