• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Kuulutus: maa-aineslupahakemus tilalle Säynämetsä 562-432-3-340, hakijana Hämeen Kuljetus Oy

30.08.2017

KUULUTUS

MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Hämeen Kuljetus Oy on 27.7.2017 hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kiviaineksen louhintaan tilalle Säynämetsä, kiinteistötunnus 562-432-3-340. Alue sijaitsee Oriveden kaupungin Yliskylän kylässä valtatie 9:n varressa noin 7 km Oriveden keskustasta lounaaseen. Ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle aikaisemman maa-ainesluvan 25.1.2007.

Hakija
Hämeen Kuljetus Oy
Postiosoite:  Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö: Mika Häkli, puh. 040 544 4316
Kiinteistö:  Sarvenosa 562-432-3-340
Kiinteistön omistaja: UPM-Kymmene Oy
Louhoksen osoite: Tampereentie 597, 35300 Orivesi

Asiakirjojen nähtävänä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 31.8. – 29.9.2017 Oriveden kaupunginvirastossa viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävänä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Toiminta 
Lupahakemus koskee kiviaineksen louhintaa 5,3 hehtaarin ottamisalueella. Louhittava määrä on noin 220 000 kiinto-m3 10 vuoden aikana. Vuotuinen otto on noin 22 000 m3.

Toiminta sisältää kallion porausta 10 - 20 päivänä vuodessa, johon sisältyy 2 - 6 räjäytystä. Murskaus- ja seulontatyötä on 25 - 55 päivänä vuodessa. Kuljetuksia alueelta tapahtuu maa- ja kallioaineksen menekin mukaan.

Muistutukset ja mielipiteet

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle nähtävänä oloaikana osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Tarja Viteli (p. 050 542 0514).

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja lupahakemus tilalle Säynämetsä 562-432-3-340 (pdf-tiedosto)

12285-001 Ottamissuunnitelma, alkutilanne 1:2000 (pdf-tiedosto)

12285-002 Ottamissuunnitelma, lopputilanne 1:2000 (pdf-tiedosto)

12285-003 Ottamissuunnitelma, toimintojen sijoittelu 1:2000 (pdf-tiedosto)

12285-004 Ottamissuunnitelma, leikkaukset 1:500 / 1:1000 (pdf-tiedosto)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (pdf-tiedosto)

Näytä kaikki ilmoitukset